Algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Algemene Voorwaarden :             De onderhavige bepalingen.

Bureau :                                            Hardeman MKB Advies, Slijpmolen 1 te Koog aan de Zaan, KvK-nummer 72719990.

Opdrachtgever :                              De partij die met het bureau contracteert c.q. beoogt te contracteren.

Opdracht :                                        Iedere overeenkomst tussen het bureau en opdrachtgever tot het leveren van producten en diensten aan  

                                                          Opdrachtgever.

Offerte :                                            Elk mondeling of schriftelijk aanbod van het bureau om een opdracht met haar aan te gaan.

Materialen :                                     Alle door het bureau in het kader van de opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen,

                                                          software, databanken, concepten, presentaties, en andere stoffelijke objecten.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij het Bureau goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert.
 2. De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Tussen de Opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot het Bureau, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nooit enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 4. In geval een deel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd, blijft het overige deel van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig. het Bureau en Opdrachtgever zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2: Inschakelen derden en aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is het Bureau gerechtigd derden in te schakelen.
 2. Bij het inschakelen van derden zal het Bureau de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 3. De artikelen 6:6 lid 2 BW 6:76 en 6:171 BW worden buiten toepassing verklaard.
 4. Het Bureau is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van de derden welke bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, tenzij die schade mede is veroorzaakt door eigen opzet of daarmee gelijk te stellen eigen grove schuld van het Bureau.

Artikel 3: Overeenkomst

 1. Een offerte van het Bureau is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Opdrachtgever kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever tot de offertedatum aan het bureau is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan het bureau is verstrekt.
 4. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door het bureau uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en het bureau toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

Artikel 4: Wijzigen

 1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.
 2. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van Opdrachtgever of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal het bureau het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.
 3. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, zijn enkel bindend nadat dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 4. Het wijzigen van de overeenkomst kan gevolgen hebben voor de leveringstermijn. Het Bureau stelt de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen van het Bureau

 1. Het bureau zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Het bureau kan echter niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
 2. Het bureau en Opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen het bureau en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 4. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van Opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van het Bureau staat of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft het bureau het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Het Bureau heeft het recht om de door haar ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. Het Bureau zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de Opdracht zoveel mogelijk te waarborgen.

Artikel 6: Rechten en verplichtingen opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat:                                                                                                                                                                                  1. de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van Opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn;          2. de adviseur(s) of medewerker(s) van het Bureau, tenzij expliciet anders is overeengekomen, op eerste verzoek kosteloos een eigen werkplek bij opdrachtgever krijgen, voorzien van goedwerkende telecommunicatievoorzieningen (zoals telefoon-, fax- en internetaansluiting).
 2. Opdrachtgever zal het Bureau vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van het bureau daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 3. Opdrachtgever zal het Bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door het Bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers verrichte werkzaamheden.
 4. Meerkosten bij wachttijden en oponthoud, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van Opdrachtgever aan zijn verplichtingen, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7: Informatie verstrekking

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat:                                                                                                                                                                        1. het Bureau tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die het Bureau voor het uitvoeren van de Opdracht nodig heeft;                                                                                                                                                                                               2. alle voor de Opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van Opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan het Bureau worden gemeld, zodat het Bureau daar in de uitvoering van de Opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden.
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan het Bureau zijn verstrekt, heeft het Bureau het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De Opdrachtgever geeft met het verstrekken van de informatie aan het Bureau toestemming voor het gebruik van deze informatie in het kader van het vervullen van de opdracht door het Bureau.
 4. De door Opdrachtgever aangeleverde informatie zal uitsluitend door het Bureau gebruikt worden voor de uitvoering van de opdracht die uit onderhavige overeenkomst voortvloeit.
 5. Indien de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn of te laat zijn aangeleverd, is dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.
 2. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 3. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 4. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van het bureau.

Artikel 9: Duur en beëindiging van de Opdracht

 1. De Opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond.
 2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever.
 3. Het Bureau zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van het bureau, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen aan Opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de Opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade.
 4. Partijen hebben beide het recht de Opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voorzover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de Opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.
 5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door het bureau tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
 6. In het geval na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden aan het Bureau ter kennis zijn gekomen, welke goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, heeft het Bureau een op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbare vordering.
 7. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surséance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Het bureau is in geval van ontbinding tegenover Opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

Artikel 10: Tarieven en kosten

 1. De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van het Bureau worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen, zendt het Bureau eenmaal per maand een (voorschot-)factuur. In geval van levering van producten wordt bij of na levering daarvan een factuur verzonden.
 2. De in een Offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Tussentijdse veranderingen die het bureau noodzaken tot tarief- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11: Betaling

 1. Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van het Bureau steeds uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het door het Bureau aangegeven rekeningnummer.
 2. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan het Bureau de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
 3. Het Bureau heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de Opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van het Bureau aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren Werken blijven uitsluitend eigendom van het Bureau, tot alle vorderingen van het Bureau ten aanzien van Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in art. 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
 2. Hetgeen geleverd door het Bureau dat onder lid 1 van dit artikel valt, mag niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op enige andere wijze bezwaard.
 3. Opdrachtgever is verplicht de werken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van het Bureau te bewaren. Opdrachtgever dient steeds datgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van het Bureau veilig te stellen.
 4. In geval van beslaglegging door derden, surseance van betaling of faillissement, is Opdrachtgever verplicht om het Bureau daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. In geval het Bureau gebruik wenst te maken van het recht, zoals omschreven in dit artikel, is Opdrachtgever verplicht het Bureau toegang te verlenen tot alle locaties waar de Werken van zich bevinden.
 6. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige rechten ten behoeve van het Bureau onverlet.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De diensten verstrekt door het Bureau betreffen een inspanningsverplichting, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.
 2. Het Bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht.
 3. De in artikel 13 lid 2 bedoelde contractuele aansprakelijkheid van het Bureau en de aansprakelijkheid uit ander hoofde, is steeds beperkt tot het door zijn verzekeraar uit te keren bedrag in voorkomend geval, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van het Bureau beperkt tot maximaal tot de hoogte van het bedrag dat het Bureau voor haar werkzaamheden in het kader van de Opdracht heeft ontvangen van Opdrachtgever. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het Bureau in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever heeft ontvangen.
 4. Het Bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart het Bureau en de door het bureau in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade.
 5. De aansprakelijkheid van het Bureau wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien Opdrachtgever het Bureau onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en het bureau ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die het Bureau in staat stelt adequaat te reageren.
 6. Het Bureau is niet aansprakelijk voor gevolg schade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door het Bureau.
 7. De in dit artikel 13 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van het Bureau of haar leidinggevend management.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij het Bureau meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen het bureau vervalt door het enkele verloop van zes (6) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.
 9. Het Bureau is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.

Artikel 14: Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Tenzij het Bureau en Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft het Bureau volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen.
 2. Het Bureau verleent aan Opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al haar (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de Opdracht heeft voldaan.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bureau is het Opdrachtgever niet toegestaan: a) de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers; of b) de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.
 4. Het Bureau heeft, de vrijheid om ontwerpen en resultaten te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
 5. Het Bureau wordt door Opdrachtgever gevrijwaard voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdracht verstrekte materialen, gegevens of ontwerpen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 6. Na het voltooien van de opdracht bestaat voor het Bureau er geen bewaarplicht met betrekking tot de, voor de uitvoering van de opdracht, gebruikte materialen en gegevens.
 7. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek en het ruimer of op andere wijze (wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp) te (laten) gebruiken dan is overeengekomen, geldt een namens het Bureau onmiddellijk opeisbare vordering van €5.000, vermeerderd met €2000 gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt.
 8. De sanctie in artikel 14 lid 7 laat het recht van het Bureau voor het vorderen van schadevergoeding onverlet.

Artikel 15: Slotbepalingen

 1. Partijen zullen gedurende een periode van één jaar na voltooiing van de opdracht door opdrachtgever, elkaars medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, niet in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en het bureau, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van het Bureau, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 17: Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij http://www.voorwaarden.net, te vinden op www.hardemanmkbadvies.nl en zullen op verzoek éénmalig in hard copy aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
 2. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met het bureau.
 3. Het Bureau behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voor bestaande overeenkomsten geldt in afwijking van artikel 17 lid 2 dat deze wijzigingen van toepassing zijn na kennisgeving aan Opdrachtgever.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.